Oh snap! You're watching Rich TVX News Network! The source of raw, breaking news.

► ĐẶT MUA SẢN PHẨM MEGATIN 2021: https://tinyurl.com/Megatin2021 THI ĐẤU YUGIOH ONLINE HẠNG MỤC CÁ NHÂN. ► Ngày tổ chức: 26/10/2021. ► Số lượng duelist: 86 người. ► Format: TCG – 10/2021 ► Nền tảng [More]